Wettelijke informatie

DE POLITIEK VAN XPERIENCE CENTER BRUGGE INZAKE BESCHERMING VAN UW PRIVELEVEN

1. Algemeenheden

U mag naar goeddunken onze site bezoeken, u omtrent onze producten en diensten informeren, kennisnemen van de actualiteit of van onze nieuwe diensten zonder dat u verplicht bent ons persoonlijke informatie te verstrekken.

Om deel te nemen aan de acties die door het XPERIENCE CENTER BRUGGE georganiseerd worden, moet u zich wel inschrijven om u te identificeren en, desgevallend, uw geschenken te ontvangen. Deze gegevens worden verzameld om u beter van dienst te zijn door u gepersonaliseerde informatie te verstrekken tijdens uw volgende navigaties op onze site.

Indien u toestemt ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken zullen wij die informatie op een confidentiële manier verwerken, volgens de hieronder opgenomen bepalingen en in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke bepalingen.

Deze u betreffende informatie is vanzelfsprekend voor u toegankelijk en u heeft het recht ze te wijzigen. Dit recht kunt u uitoefenen via « ik wijzig mijn profiel » (na introductie van uw login en uw paswoord) en tijdens elk bezoek aan onze site.

2. Definities

Met de uitdrukking « verwerking van uw gegevens » bedoelen wij elke operatie, al dan niet geautomatiseerd, toegepast op gegevens van persoonlijke aard betreffende fysische personen zoals de inzameling, de registratie, de aanpassing of wijziging, de opheffing, de extractie, de consultatie, de communicatie door overdracht, de verspreiding of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling, het samenbrengen of de interconnectie, alsook de vergrendeling, de schrapping of de vernietiging van gegevens met een persoonlijk karakter.

Met « confidentieel » bedoelen wij dat wij uw gegevens op een confidentiële manier verwerken, in overeenstemming met de nationale en internationale wettelijke bepalingen waaronder, onder meer, de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van het privéleven in het kader van gegevensverwerking van persoonlijke aard, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

3. Objectief van de gegevensverwerking van persoonlijke aard

Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken geeft u ons expliciet de toelating deze informatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van het XPERIENCE CENTER BRUGGE en verwerkt met het oog op uw deelname aan de acties die op de site van het XPERIENCE CENTER BRUGGE georganiseerd worden, de verzending van e-mails om de registratie van uw inschrijving als lid van het XPERIENCE CENTER BRUGGE, uw deelname aan een bepaalde actie te bevestigen, u op de hoogte te brengen van de resultaten van deze actie en u, desgevallend, uw geschenken te laten geworden.

Uw gegevens worden tevens verwerkt voor het beheer van onze leden en van de andere diensten die door het XPERIENCE CENTER BRUGGE worden aangeboden, om de kwaliteit van onze prestaties te verbeteren (selecties, suggesties van sites, enz.), om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of diensten afkomstig van het XPERIENCE CENTER BRUGGE en haar partners en in het kader van de onderzoeken die wij uitvoeren.

4. Cookies

Bij gelegenheid gebruiken wij « cookies » om u een betere service te bieden. Een cookie is een klein bestand dat door een website wordt opgeslagen in uw computer. De cookie kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site teruggehaald worden maar is onleesbaar voor iedere andere website dan deze die hem gecreëerd heeft.

Wij gebruiken cookies om administratieve redenen. Bijvoorbeeld om uw voorkeur voor bepaalde types van informatie of uw toegangscode te registreren. Op die manier hoeft u niet telkens opnieuw bij elk bezoek dezelfde gegevens op uw klavier in te typen. De meeste cookies functioneren echter maar gedurende een enkele sessie of bezoek aan de site.

Geen enkele cookie bevat informatie die het mogelijk zou maken u telefonisch, elektronisch of schriftelijk te contacteren.

U kunt tevens uw internetnavigator zodanig configureren dat u wordt ingelicht telkens een cookie gecreëerd wordt of om hun creatie te verhinderen. In dit laatste geval echter zijn bepaalde diensten, waarvoor cookies vereist zijn, niet meer beschikbaar.

5. Publicatie en verspreiding van uw persoonlijke gegevens

U verklaart zich akkoord met het feit dat uw « publieke » gegevens gepubliceerd worden. Bijgevolg mogen uw naam, land van verblijf en geslacht tijdens communicaties tussen u en het XPERIENCE CENTER BRUGGE en tussen u en andere gebruikers gepubliceerd worden. U heeft op ieder ogenblik toegang « on line » tot deze informatie die u steeds kunt wijzigen en aanpassen via « ik wijzig mijn profiel » of bij iedere deelname aan een actie.

Het XPERIENCE CENTER BRUGGE mag bovendien uw persoonlijke gegevens bekendmaken op aanvraag van een wettelijke instantie of, te goeder trouw, als dit nodig zou blijken om in overeenstemming te blijven met iedere wet of reglement in voege of ten behoeve van een juridische actie die door of tegen het XPERIENCE CENTER BRUGGE wordt ingesteld.

6. Uw rechten ten overstaan van uw persoonlijke gegevens

Alle vragen betreffende de registratie en de verwerking van uw gegevens kunnen schriftelijk aan dit adres gericht worden of, bij voorkeur, per e-mail aan het volgende adres customers@xperience-brugge.be Voor meer algemene informatie kunt u zich steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van het Privéleven.

7. Aantasting van uw privéleven

Indien u op gelijk welk ogenblik denkt dat onze site uw privéleven niet respecteert, gelieve het XPERIENCE CENTER BRUGGE hierover in te lichten, via elektronische post op het volgende adres: mail@xperience-brugge.be. Wij zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en eraan te verhelpen. Lees ook dit artikel over ons proviacybeleid in overeenstemming met de GDPR-verordening.

 


Tags


Officieel agent van

Unify
Unify