19Okt2007

Algemene verkoopsvoorwaarden.Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. Algemene bepalingen:

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst, en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzondering, worden alle leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten uitgevoerd volgens de hierna vermelde voorwaarden; de koper erkent uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan de overeenkomst kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen. Aanvullende bepalingen betreffende levering van software worden in artikel VI afzonderlijk behandeld. De algemene voorwaarden op de stukken van de koper zijn aan de verkoper niet tegenstelbaar.

II. Aanbiedingen en bestellingen:

Alle overeenkomsten en bestellingen gebeuren volgens de geldende verkoopprijzen behoudens bijzondere aanbiedingen dewelke slechts gelden mits uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaandelijk bevestigd door de verkoper.  Offertes van de verkoper gelden slechts voor de duur van één maand, behoudens vermelding van een afwijkende termijn. Voor zover evenwel, in de periode tussen offertes en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van de verkoper zouden worden verhoogd, is de verkoper niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd, hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen van de materialen worden aangepast.  De verkoper houdt zich het recht voor de bestelde goederen in samenstelling en materiaalgebruik te wijzigen teneinde nuttige verbeteringen aan te brengen. De klant verbindt zich ertoe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken dewelke zouden voortspruiten uit het niet verstrekken van deze informatie.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


 

III. Levering en leveringstermijn:

De levering geschiedt in de uitbating van de verkoper. Door ontvangstname van de goederen door de koper erkent deze de goederen voorafgaandelijk nauwkeurig te hebben onderzocht en te hebben vastgesteld dat deze qua specificaties en toebehoren volledig overeenstemmen met het bestelde en dat deze vrij zijn van zichtbare gebreken. Verzending en transport gebeuren steeds op risico en voor rekening van de koper. Melding van gebeurlijke verborgen gebreken is slechts ontvankelijk voor zover dit is gebeurd bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de 24 uur na ontdekking van het gebrek. Leveringstermijnen kunnen ten vroegste ingaan op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomsten en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. De verkoper zal de nodige inspanningen leveren om de opgegeven leveringstermijn te kunnen nakomen, hoewel de opgegeven leveringstermijn steeds louter informatief is en de gebeurlijke overschrijding van de leveringstermijn op zich, behoudens zware fout in hoofde van de verkoper, nooit enige aanleiding kan geven tot enige schade¬vergoeding noch tot verbreking van de overeenkomst lastens de verkoper.  Bestelde of herstelde beschikbare goede¬ren dienen te worden afgehaald binnen de 15 dagen na aanmaning daartoe door de verkoper. Voor zover de goederen binnen de maand na voormelde aanmaning niet zijn afgehaald, heeft de verkoper het recht, mits eenvoudig aangetekend schrijven, mede te delen dat hij niet verder aansprakelijk kan worden gesteld voor de goede bewaring van  materialen, onverminderd de betaling waartoe de koper grondens koop of herstelling is gehouden, te vermeerderen met een schade¬vergoe¬ding, forfaitair begroot op 20% van de verschuldigde sommen, onvermin¬derd bewezen grotere schade, en tevens onverminderd de conventionele verwijlintres¬ten. De kosten van installatie en configuratie, de kosten van opleiding aan de klant, de verplaatsingskosten van de verkoper naar de vestiging van de klant, de porto-kosten, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Op aanvraag van de klant, verzorgt de verkoper de installatie, configuratie en opleiding van de aangekochte producten. Deze diensten worden gefactureerd in functie van het op dat ogenblik geldende uurtarief en de op dat ogenblik gangbare vergoeding voor verplaatsingkosten.

IV. Waarborg:

De koper erkent te weten dat de aankoop en eventuele installatie gewaarborgd worden door de Garantiewet van 01.09.2004. De koper die een gebrek vaststelt, dient de verkoper hiervan op de hoogte te brengen bij ter post aangetekende brief, binnen de termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek. Het recht op garantie vervalt indien het gebrek niet meegedeeld werd aan de verkoper per ter post aangetekende brief binnen voormelde termijn.  Onverminderd de afwijkende bepalingen omtrent de verkoop en levering van software, zoals onder punt VI zijn omschreven, gelden de hierna volgende bepalingen inzake waarborg op hardware. Voor zover zich een verborgen gebrek zou voordoen dient de koper hiervan melding te maken volgens de modaliteiten voorzien onder III.  Tevens kan de koper zich pas op de waarborg beroepen indien vooraf¬gaandelijk de volledige prijs van verkoop / vorige herstelling werd geregeld. Vervolgens dienen de goederen in originele verpakking en franco aan de verkoper worden toegezonden. De waarborg verbindt de verkoper tot herstelling/vervanging van de defecte stukken, dewelke het voorwerp van de waarborg uitmaken, inclusief de loonkosten, doch uitgezonderd eventuele verpakkingskosten, transport- en verplaatsingskosten. Elke aanspraak omtrent garantie verplichtingen in hoofde van de verkoper dewelke de hierboven vermelde algemene regeling, hetzij een bijzonder overeengekomen regeling overstijgt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover er tussen partijen geen overeenstemming bestaat omtrent de aard en de specificiteit van het door de koper beweerde gebrek,  is er tussen de partijen overeengekomen dat de koper de bewijslast draagt van het feit dat dit gebrek het uitsluitend gevolg zou zijn van fouten in de geleverde hardware.  De koper verliest alle rechten uit de waarborg voor zover wordt vastgesteld dat hetzij hijzelf, hetzij derden in zijn opdracht, voorafgaandelijk tot herstelling of wijziging/uit¬brei-ding of een poging daartoe overging. Dit is eveneens het geval voor schade die blijkt een gevolg te zijn van verkeerde plaatsing of onjuist gebruik van de goederen.  De termijn van herstelling tijdens de waarborgperiode schort geens¬zins de oorspronke¬lijk overeengeko¬men waarborgtermijn op.

V. Betalingsvoorwaarden  en eigendomsvoorbehoud:

Alle goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling. Alle prijzen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst. Bij laattijdige betaling is van rechtswege, en zonder ingebre¬kestelling een verwijlintrest verschul¬digd ad 8% per jaar vanaf factuurdatum, op het openstaande saldo. Bij onrechtmatige weigering tot betaling, binnen de 30 dagen na vervaldag, is de koper tevens van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding wegens wanprestatie verschuldigd ad 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 70€, onverminderd de werkelijk bewezen schade in meer. Voormelde schadevergoeding geldt ter dekking van alle administratieve kosten tenge¬volge van de opvolging en invordering van de achterstal¬lige betaling. De koper behoudt zich het recht voor om, in geval van substantiële wanprestatie in hoofde van de verkoper, een passende vordering in schadevergoeding te stellen. Klachten terzake van de facturatie zijn slechts ontvankelijk voor zover bij aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Onverminderd het voorgaande heeft de verkoper het recht om bestelde werkzaamheden en leveringen op te schorten tot na betaling van op dat ogenblik openstaande en vervallen facturen. De verkoper kan aan de klant een kredietlijn toekennen voor een bepaald bedrag en voor een periode van 30 dagen. Een dergelijke kredietlijn wordt niet automatisch toegekend: de klant moet vooraf een aanvraag daartoe indienen, samen met een kopie van de laatste jaarrekening en zijn bankgegevens.

VI. Software:

Onverminderd alle andere bepalingen, hetzij algemene, hetzij bijzondere, gelden de hiernavolgende voorwaarden ter zake van levering van software, voor zover zij van de voormelde voorwaarden afwijken. Voor software door de verkoper bij derden aangekocht, gelden voor de koper dezelfde waar¬borgvoorwaar¬den als door de leverancier van de verkoper aangebo-den, en dit gezien de verkoper slechts als tussenpersoon optreedt van deze leverancier. De koper erkent van deze laatste waarborgvoorwaarden voorafgaandelijk kennis te hebben genomen en zich ermee akkoord te hebben verklaard, waarbij de koper zich volgens deze voorwaarden rechtstreeks zal richten tot de leverancier bij gebeurlijke aanspraken. In geen enkel geval kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inhoud (hetzij software zelf, hetzij gegevens) van de informatiedragers, zelfs indien dit verlies zich zou voordoen tijdens een interventie door de leverancier. De klant zal zelf zorgen voor de nodige back-ups teneinde ieder verlies aan informatie door herstelling te vermij¬den. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of aanspraken ten gevolge van welkdanig rechtmatig hetzij wederrechtelijke gebruik van de program¬ma’s. De koper vrijwaart de verkoper op de meeste algemene wijze voor alle welkdanige aanspraken en rechten van derden, hetzij op grond van licenties, octrooien of enige andere rechten voortsprui¬tende rechtstreeks of onrechtstreeks uit het specifieke gebruik door de koper van de program¬ma's.

VII. Annulatie en restocking fee:

Alle bestellingen zijn definitief. Ingeval de klant de bestelling annuleert, wordt een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (20% bij projecten) van het bedrag van de bestelling gefactureerd.  Mits schriftelijke toelating van de verkoper, kan de klant vragen de verkoop te annuleren en de goederen terug te nemen. De teruggenomen goederen zullen dan worden gecrediteerd indien:
- ze terug in het bezit van de verkoper gebracht worden binnen de 30 dagen na levering;
- ze zich in de originele verpakking bevinden en verzegeld zijn (software);
- de klant een forfaitaire schadevergoeding betaalt van 250 EUR voor administratieve kosten en restocking fee.

VIII. Betwistingen:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de beslechting van eender welke betwisting in de relatie tussen partijen omtrent de verkoop of het herstel uitsluitend onder de bevoegdheid valt van de rechtbanken dewelke ratione loci bevoegd zijn over de uitbatingzetel van de verkoper.Tags:

Tags


Officieel agent van

Unify
Unify